Regulamin szkoleń z zakresu PR odbywających się w ramach London School of Public Relations. (pdf)

 

 

Regulamin kursu z zakresu PR odbywającego się w ramach London School of Public Relations

§ 1 

London School of Public Relations – opis Kursu.

London School of Public Relations (zwane w dalszej części również LSPR, szkołą lub kursem) jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w kilkunastu krajach na całym świecie. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 roku i jest częścią David Game Media Group – grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College. Twórcą szkoły jest John Dalton. W Polsce szkoła LSPR działa od 2001 roku. Opiekunem merytorycznym Kursu i wyłącznym przedstawicielem London School of Public Relations w Polsce jest Związek Firm Public Relations (zwany również dalej ZFPR lub Organizatorem).

§ 2

Organizator Kursu

Organizatorem London School of Public Relations w Polsce jest Związek Firm Public Relations z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa.

§ 3

Zakres merytoryczny i organizacja szkoleń:

 1. ZFPR organizuje kurs z zakresu public relations w ramach London School of Public Relations. Szczegółowy program LSPR oraz terminy spotkań dostępne są na lspr.pl.
 2. Kurs realizowany w ramach London School of Public Relations składa się z 15 zajęć dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z public relations, z których każde prowadzone jest przez innego trenera. LSPR kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzanym podczas 16, ostatnich zajęć. Zarówno zajęcia, jak też egzamin końcowy są prowadzone w języku polskim.
 3. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy.
 4. Trenerami szkoły są profesjonaliści, wyłącznie praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, kadra zarządzająca renomowanych agencji PR, w szczególności będących członkami ZFPR.
 5. Zajęcia prowadzone są w następującym trybie:

– zorganizowane są w formie całodziennych zjazdów,

– w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin,

– zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przygotowywanym do każdej edycji (dostępnym na www.lspr.pl).

 1. Kurs odbywa się w Warszawie. Uczestnicy zapisani na Kurs zostaną powiadomieni o miejscu odbywania się zajęć drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.
 2. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 20 osób. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skompletowanie grupy złożonej minimum z 6 osób. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej, wymaganej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, zmiany terminu lub miejsca realizacji szkoleń.
 1. W przypadku zmiany terminu lub miejsca odbywania się kursu, uczestnicy London School of Public Relations zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwotnym terminem startu kursu.

 

§4

Egzamin końcowy:

 1. Egzamin odbywa się w ostatnim terminie kursu, określonym w harmonogramie podanym na stronie lspr.pl.
 2. Egzamin trwa 3 godziny zegarowe i jest przeprowadzany w formie pisemnej w języku polskim. Zdający mogą korzystać z komputerów przenośnych. Opis typów zadań egzaminacyjnych dostępny jest na stronie http://www.lspr.pl.
 3. Zaliczenie egzaminu uprawnia do zdobycia międzynarodowego certyfikatu PR wydanego w języku angielskim przez London School of Public Relations z siedzibą w Londynie.
 4. Egzaminatorami są trenerzy London School of Public Relations.
 5. Przystąpienie do egzaminu końcowego nie wiąże się z koniecznością dokonywania przez kursanta dodatkowych opłat.
 6. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z przygotowywanych przez kursanta zadań. Wyniki zostaną przekazane uczestnikom Kursu indywidualnie drogą mailową po upływie maksymalnie 16 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
 7. W przypadku niezaliczenia egzaminu, Organizator w ciągu 14 dni od daty przekazania wyników wyznaczy termin i miejsce egzaminu poprawkowego. Termin ten jest datą obowiązującą dla wszystkich osób przystępujących do poprawki. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego jest możliwe po dokonaniu przez kursanta opłaty w wysokości 200 zł netto. Kwota powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania mailowego powiadomienia od Organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu poprawkowego. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w poprawce.
 8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń: choroby uczestnika kursu, wyjazdu służbowego lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w egzaminie końcowym:

– Słuchacz może wnioskować o wyznaczenie innej daty egzaminu. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę do Organizatora wraz ze wskazaniem powodu absencji,.

– W przypadku pozytywnej decyzji Organizator powiadomi kursanta o nowym terminie egzaminu. Nowy termin zostanie wyznaczony zgodnie z założeniami paragrafu 7 pkt. 4, ale bez dodatkowej opłaty.

 1. W przypadku braku zaliczenia egzaminu pisanego po raz 3 pierwszy w dodatkowym terminie kursant może przystąpić do płatnej poprawki (zgodnie z założeniami paragrafu 7 pkt. 4).

 

§ 5

Uczestnictwo w kursie – warunki rejestracji

 1. Aby zgłosić swój udział w London School of Public Relations, należy przesłać do organizatora wypełniony formularz dostępny na stronie http://www.lspr.pl.
 2. Formularz można przesłać drogą on-line lub pobrać jego wersję doc., wypełnić , złożyć podpis wraz z datą, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl
 3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed terminem startu grupy, do której dana osoba chce dołączyć. Po upływie tego terminu udział w kursie jest dopuszczalny po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu tego faktu z organizatorem Kursu.
 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego (przesłanego drogą on-line lub mailem) ZFPR prześle drogą mailową potwierdzenie otrzymania dokumentu wraz z informacją numerze konta bankowego organizatora, na które należy dokonać wpłaty I raty (lub całości kwoty) za udział w kursie.
 5. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej jest przesłanie przez osobę zainteresowaną udziałem w LSPR formularza zgłoszeniowego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia wpłaty pierwszej raty w wysokości 50% ceny kursu (lub całości stawki) na konto Związku Firm Public Relations:

 

Związek Firm Public Relations

Czerska 8/10

00-732 Warszawa

nr rachunku:

40 1600 1374 0003 0052 2642 6001

BNP Paribas o/Warszawa

Potwierdzenie należy przesłać na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl

 

 1. W momencie osiągnięcia maksymalnej liczby kursantów przewidzianej na jedną grupę szkoleniową, rejestracja do grupy zostaje zamknięta.

 

§6

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie oraz nieobecność na zajęciach

 

 1. Powiadomienia o rezygnacji z udziału w kursie przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl
 2. Rezygnacja dokonana na więcej niż 21 dni przed terminem pierwszych zajęć grupy, do której zostało przesłane zgłoszenie, jest bez kosztowa. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zgłaszającego należności w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji dokonanej na mniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem kursu, Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty związanej z organizacją kursu:
  1. Na 14-20 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny całego kursu.
  2. Na 7-13 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny całego kursu.
  3. Na mniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny całego kursu.
 4. W przypadku konieczności pobrania opłaty, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu, która przewyższa wartość środków wpłaconych tytułem pierwszej raty za udział w kursie, organizator wystawi na rzecz osoby rezygnującej z udziału w LSPR właściwą fakturę VAT opiewającą na pozostałą kwotę do zapłaty.
 5. Nieuczęszczanie na zajęciach nie zwalnia Uczestnika z obowiązku opłacenia II raty kursu.
 6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń , choroby uczestnika, dłuższego wyjazdu, zmiany miejsca zamieszkania lub innych wydarzeń losowych uniemożliwiających kontynuowanie kursu, Słuchacz może wnioskować o dokończenie cyklu szkoleniowego z inną grupą w kolejnej edycji kursu (warunkiem koniecznym jest udział zajęciach prowadzonych w tym samym trybie). Wniosek należy uzupełnić o stosowną dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia i przesłać na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl. W przypadku pozytywnej decyzji, Organizator powiadomi Słuchacza o nowych terminach zajęć, które pozostały do realizacji w ramach danego cyklu szkoleniowego.
 7. Przerwanie przez słuchacza kursu nie upoważnia Organizatora do zwrotu wpłaconych za kurs należności, Kursanta zaś nie zwalnia z obowiązku opłacenia II raty należności za kurs.

 

§7

Zmiany terminu kursu

 1. W przypadku zmiany terminu lub odwołania kursu Organizator drogą mailową poinformuje o tym fakcie osoby, które zgłosiły się na kurs (wiadomość wysłana na adres email podany w zgłoszeniu). Nowy termin startu kursu zostanie również wskazany drogą elektroniczną (e-mail) i będzie wymagał mailowego potwierdzenia ze strony Uczestnika kursu.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu kursu i niewyrażenia zgody przez Uczestnika na nowy termin kursu, Zgłaszający ma prawo żądać zwrotu wpłaconej kwoty. Należność zostanie przekazana na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową stosownych informacji koniecznych do dokonania przelewu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa lub zmiany kolejności realizacji poszczególnych tematów zajęć w przypadku, gdy z przyczyń losowych lub na skutek choroby wykładowca nie będzie mógł przybyć na zajęcia. O tym fakcie kursanci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

 

§8

Opłaty za udział w kursie i warunki płatności

 1. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:
  • + 23% VAT od osoby
 1. W sytuacji, gdy Uczestnik otrzymuje dofinansowanie kursu od pracodawcy tylko w części, możliwe jest zrealizowanie płatności za kurs intensywny zgodnie z zasadą:
 2. W przypadku pokrycia przez pracodawcę części kosztów kursu:

– uczestnik kursu płaci ustaloną z pracodawcą część ceny (uwzględniając ewentualne rabaty) + 23% VAT.

– firma lub organizacja pokrywa resztę kosztu kursu + 23% VAT.

 1. Uczestnik Kursu powinien w regulaminie powiadomić Organizatora o chęci realizacji płatności zgodnie z powyższą zasadą. Pamiętając o podaniu proporcji (w procentach) partycypowania w koszcie kursu uczestnika i pracodawcy. Na formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Dane do faktury” należy wpisać zarówno dane firmy, jak też osoby uczestniczącej w kursie.
 2. Cena Kursu obejmuje: realizację Kursu, materiały szkoleniowe, certyfikat, koszt posiłków (przerwa na kawę i lunch podczas zajęć w soboty, przerwa na kawę podczas zajęć w niedzielę). Wskazane w pkt. 1 ceny szkoleń nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdów oraz parkingów.
 3. Na życzenie Zgłaszającego Organizator szkoleń może wystawić fakturę proforma, która będzie podstawą do dokonana płatności za udział w Kursie (na podstawie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym). Dokument zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w formularzu adres Uczestnika.
 4. Oryginały faktur zostaną przekazane podczas pierwszych zajęć lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Terminy płatności za udział w LSPR:

Wpłata I raty (50% wartości Kursu) jest warunkiem rezerwacji miejsca w grupie

szkoleniowej. Powinna być ona uregulowana w ciągu 7 dni (dla osób prywatnych)

i 14 dni (dla firm) od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku dokonania zgłoszenia na kurs na 7 dni przed planowanym startem zajęć, Uczestnik

zobowiązany jest do wpłaty należności do 3 dni roboczych od daty przesłania formularza. Dopiero po zaksięgowaniu na koncie Organizatora wpłaconej kwoty (lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu), Uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie rezerwacji miejsca. Wpłata II raty powinna zostać uiszczona do dnia wyznaczonego jako termin drugiego zjazdu (w przypadku grupy intensywnej) lub do dnia piątych zajęć kursu (w przypadku grupy popołudniowej). Brak opłacenia II raty zgodnie ze wskazanymi powyżej terminami skutkuje skreśleniem z listy kursantów, brakiem możliwości uczestniczenia w drugiej nieopłaconej przez uczestnika części kursu (dokładnie połowa zajęć) oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego.

§9

Rabaty na udział w Kursie

Organizator przewiduje możliwość skorzystania z następujących rabatów na udział w Kursie LSPR:

Rabat dla NGO – dla przedstawicieli organizacji pozarządowych przewidziane jest 25% rabatu. Warunkiem uzyskania rabatu jest zaznaczenie odpowiedniej rubryki na formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanie dokumentów potwierdzających status organizacji na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl.

Dokumenty prosimy przesyłać w ciągu 48 godzin od akceptacji przez organizatora uczestnictwa w bieżącej edycji kursu.

Uwaga, rabaty nie sumują się chyba, że w odpowiednim punkcie napisano inaczej.

§11

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Kursu LSPR jest  Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 1. Dane osobowe uczestników Kursu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („RODO”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Kursu obejmować będzie następujący zakres danych:
 3. imię i nazwisko;
 4. adres zamieszkania
 5. adres poczty elektronicznej
 6. numer telefonu
 7. numer konta
 8. numer NIP
 9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Kursie uniemożliwia wzięcie udziału w Kursie.
 1. Dane Uczestników Kursu przetwarzane będą wyłącznie:
 1. w celu zgłoszenia, rejestracji, uczestnictwa w Kursie i egzaminie końcowym – Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia ostatniej edycji kursu LSPR. Podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Kursem i innymi świadczeniami związanymi z Kursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera z informacjami marketingowymi, informacjami związanymi ze statutową działalnością ZFPR – podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest zgoda Uczestnika Kursu – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. w przypadku kierowania do Uczestnika Kursu treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera w punkcie wyżej.
 1. Dane osobowe Uczestnika Kursu będą przechowywane od momentu otrzymania zgłoszenia przez cały czas trwania Kursu aż do jego ukończenia oraz przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Dane osobowe Uczestników Kursu powierzane są przez Administratora wyłącznie tym podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, obsługę księgową, kurierską.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w wyniku uzyskanej zgody lub umowy – prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgoPy, przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności określonych powyżej, Uczestnik Kursu może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@zfpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

 1. Każdemu Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

 

§12

 Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych udziela:

Biuro ZFPR:

Związek Firm Public Relations

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

tel.: 22 55 53 331/2

kom.: 531 84 84 70/71

mail: info@zfpr.plmarta.szwacka@zfpr.pl

http://www.lspr.pl; www.zfpr.pl

 

Regulamin LSPR w formacie pdf.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Związku Firm Public Relations

 1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail info@zfpr.pl  lub pisemnie na adres Związku Firm Public Relations wskazany powyżej.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Związek Firm Public Relations:

 • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu wysyłania materiałów handlowych, informacyjnych, newsletterów, informacji o wydarzeniach organizowanych przez nasz Związek, szkoleniach  za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Związku Firm Public Relations w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Związek Firm Public Relations, w tym w celu utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług, w celu wysyłania Państwu informacji prasowych na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

 1. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

 • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
 • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.

Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wysyłania informacji prasowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Związku Firm Public Relations lub adres email wskazane w punkcie 2.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Związek Firm Public Relations danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wykorzystanie „cookies” na naszych stronach internetowych

Witryna lspr.pl używa cookies. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

 1. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

 1. Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

 1. Kontakt ze Związkiem Firm Public Relations.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.

Polityka prywatności w formacie .pdf